Canon Business Center maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Vul uw postcode in en de informatie past zich aan op de diensten van uw dichtsbijzijnde Canon Business Center.

Postcode automatisch invullen

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle door Canon Nederland N.V. beheerde internetsites. Het is aan te raden kennis te nemen van deze voorwaarden voordat u gebruik maakt van deze sites. Het bezoeken van deze sites houdt in dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden.

1. Aanvaarding
Canon Nederland N.V. (in het vervolg aan te duiden als 'Canon') stelt zijn websites ter beschikking op basis van de volgende voorwaarden ("Voorwaarden"). Het bezoeken van één of meerdere sites houdt automatisch in dat u deze Voorwaarden accepteert. Canon

kan deze Voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op zijn websites publiceren. Controleert u voorafgaand aan elk bezoek, of zich wijzigingen in de Voorwaarden hebben voorgedaan.

2. Canon Websites
Op de Canon websites vindt u informatie over bepaalde producten en diensten van Canon en kunt u bijkomende informatie aanvragen. De website www.canon.nl is de hoofdsite van Canon voor Nederland. De op deze site genoemde links naar dealers en distributeurs dient u te gebruiken om aanvullende informatie over onze producten en diensten te krijgen.

3. Informatie over cookies
Meer informatie over ons cookiebeleid

4. Gebruik
De Canon Websites en de informatie die zij bevatten, worden gratis ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. Canon behoudt zich het recht voor de Canon Websites te wijzigen of vragen niet te beantwoorden indien deze door Canon als niet relevant met betrekking tot de inhoud van de sites of de activiteiten van Canon in het algemeen worden beschouwd.

In een aantal gevallen zal Canon u vragen uw persoonlijke gegevens via de site aan ons door te geven als deze nodig zijn voor het uitvoeren van persoongebonden activiteiten. Dit wordt van tevoren duidelijk kenbaar gemaakt. Behoudens de verplichtingen van Canon in het raam van de Privacy Policy wordt alle informatie of al het materiaal dat via de Canon Websites naar Canon wordt gestuurd, beheerd met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Door informatie of materiaal (anders dan persoonsgebonden informatie) naar Canon te sturen, geeft u Canon het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, re reproduceren, ten toon te stellen , uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verspreiden. U geeft Canon tevens de vrijheid om gebruik te maken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons, om welke reden ook, toestuurt.

U verbindt zich ertoe via de websites geen materiaal te publiceren of te versturen dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als: (i) lasterlijk, smadelijk, obsceen, agressief, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) in strijd met vertrouwelijkheids- of privacy-verplichtingen, of handelsgeheimen; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van derden, of waarvoor u niet over alle nodige licenties en/of goedkeuringen beschikt; (iv) een andere wetsovertreding.

U verbindt zich er ook toe via de websites geen informatie te verzenden die zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet van een bepaald land of een bevoegde autoriteit, of een in breuk zou vormen op de rechten van een derde partij die om het even waar ter wereld afdwingbaar zijn.

Canon behoudt zich het recht voor elk materiaal waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het verboden is door deze Sectie 3, of dat in andere opzichten ongepast is, van de website te verwijderen. Niettegenstaande de vorige bepalingen erkent u dat Canon geen controle heeft over de inhoud van de websites die ter beschikking worden gesteld door andere gebruikers, en dat Canon niet beweert de inhoud van dergelijke websites te controleren om de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de conformiteit ervan met de in deze Voorwaarden vermelde principes te garanderen.

U mag vanaf andere websites naar de Canon websites linken mits de inhoud van deze sites niet kan worden beschouwd als immoreel, ongepast of op andere wijze conflicterend met de belangen van Canon, zulks ter beoordeling van Canon. Indien Canon u daarom verzoekt dient elke link naar een Canon website onverwijld te worden verwijderd.

Alle informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden, digitale downloads en software) die deel uitmaakt van de door Canon beheerde Websites, is eigendom van Canon en zijn leveranciers en wordt beschermd door Europese, Japanse en internationale auteursrechten.

Canon geeft u enkel toestemming om de Informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de Informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, publiekelijk vertoont,

uitvoert, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel. Het gebruik van de Informatie op enige andere website of computernetwerk voor eender welk doel is verboden.

Indien u de Gegevens wil gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van de auteursrechten op deze Informatie, d.w.z Canon, zijn leveranciers of andere partijen.

Indien u een deel van de Inhoud rechtstreeks wil citeren in eender welk gedrukt medium, zoals magazines, vraag dan toestemming aan de Webmaster via webmaster@canon.nl. Indien u een deel van de Informatie op CD of op een ander medium wil publiceren, geef dan precies aan welk deel van de informatie u wilt publiceren.

U gaat akkoord om Canon en de filialen van Canon te vrijwaren van en te vergoeden voor elke claim, eis, verlies of schade als gevolg van inbreuken op de bepalingen in deze Sectie 3.

5. Disclaimer
Canon is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de Canon Website, de levering of de beweerde levering, het niet-leveren of de vertraging in de levering van om

het even welk product en om het even welke service in verband met de Canon Website. Canon is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van deze website die ook buiten de bepalingen van deze sectie 4 de relatie tussen Canon en u kunnen beïnvloeden, of die op een andere manier geïmpliceerd worden door, of opgenomen zijn in deze Voorwaarden of in een ander contract, door verordeningen, wettelijke bepalingen of op een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u de Canon Websites gebruikt op eigen risico en dat Canon niet garandeert dat de Canon Websites aan uw vereisten zal voldoen, noch dat hij altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud of diensten die door Canon ter beschikking worden gesteld via de Canon Websites of in verband met de Canon Websites, worden aangeboden "ZOALS ZE ZIJN" of "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN". Canon verleent

geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of diensten die via de Canon Websites, of in verband met de Canon Websites ter beschikking worden gesteld. Canon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of diensten die in de Canon Websites worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

Disclaimer (externe websites)
De Canon Websites bevatten links naar websites van distributeurs van de Canon producten zoals die op onze websites te zien zijn. Deze links worden ter beschikking gesteld voor uw gemak, teneinde u toe te laten na te gaan welke uw dichtstbijzijnde distributeur is, welke van onze producten er verkrijgbaar zijn, en eventueel on-line tot bestelling over te gaan.

Deze links impliceren evenwel niet dat Canon enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of gebruik. Canon heeft geen enkele controle over deze websites en kan derhalve niet instaan voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid. Canon aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet met betrekking tot deze websites.

6. Aansprakelijkheid
Canon, elke andere partij die betrokken is bij de Groep Canon (al of niet betrokken bij de creatie, de productie, het onderhoud of de publicatie van deze Canon Website), of bedrijven van de Groep Canon, bestuurders, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of

agenten van deze bedrijven zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor welke schade of welk verlies ook dat aan u of een derde wordt berokkend, inclusief en zonder beperking, elk direct of indirect verlies of schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, financiële middelen, of elk verlies of schade ontstaan door, of in verband met het onderbreken van uw activiteiten), door onrechtmatig gebruik (inclusief nalatigheid van welke aard ook), op grond van contracten of andere gronden die verband houden met de Canon Websites, of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Canon Website of het materiaal op dergelijke website. Dat geldt tevens voor, maar blijft niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten doordat u deze Canon Websites bezoekt of gebruikt, of doordat u materiaal van deze Canon Websites of andere websites die eraan gekoppeld zijn, download. Dit alles heeft evenwel geen invloed op uw wettelijke rechten.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Canon uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of verwondingen veroorzaakt door haar nalatigheid, (ii) fraude, of (iii) elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt. 

7. Privacy-policy
Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Canon zoals beschreven in deze sectie 6 wordt beheerst door de Wet bescherming

persoonsgegevens. De informatie die u in een registratieformulier of op een andere manier verstrekt via de Canon Websites, zal gebruikt worden door Canon om de informatie en diensten aan te bieden die u via de Canon Websites hebt aangevraagd.

De filialen of agenten van Canon kunnen deze informatie van tijd tot tijd gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u te informeren over de andere producten of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. In het betreffende vakje in uw registratieformulier kunt u aangeven of u dergelijke informatie wenst te ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere filialen van Canon en aan derden (zoals hosting service providers) voor de hogervermelde en voor administratieve doeleinden. In het raam hiervan kunnen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige bestemmelingen kunnen zich bevinden in landen waar niet dezelfde wetten in verband met de persoonlijke gegevens gelden als in de lidstaten van de EU. Wij doen evenwel ons uiterste best teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw informatie te beschermen. Het is onze doelstelling uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ze worden bewaard in beveiligde computer- en manuele dossiers en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan degene die in deze Privacy Policy worden vermeld.

De server die Canon gebruikt om deze informatie op te slaan is uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel, is met het Internet verbonden via een firewall en is bijgevolg niet toegankelijk voor het publiek. Bij uw bezoek aan de Canon Website worden er deeltjes informatie, cookies genaamd, op uw computer geplaatst om statistische informatie te verzamelen, zoals navigatiepaden, aantal bezoeken, klanten die terugkeren en aantal bezoeken per pagina. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens lezen op uw harde schijf. Wij gebruiken deze cookies om te bepalen hoe nuttig de informatie is die wij verstrekken en hoe gebruiksvriendelijk onze websites zijn. Canon deelt de informatie uit de cookies niet met andere niet-Canon entiteiten en verkoopt ze niet aan derden. Alsu geen cookies van onze website wilt ontvangen kunt u uw browser zodanig instellen dat hij u vraagt of u cookies aanvaardt en u ze kunt weigeren als uw browser deze vraag stelt. U kunt ook cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren, aan te passen of te verwijderen via de aangepaste link bij uw profiel, of door hiervoor een verzoek te richten aan webmaster@canon.nl

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om ons in staat te stellen u de gevraagde informatie en diensten te verstrekken, of voor elke bijkomende wettelijk vereiste periode. Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd door Canon worden gewijzigd.

8. Handelsmerk
U mag de handelsmerken of logo’s van Canon of de Groep Canon op geen enkele manier tonen of gebruiken zonder voorafgaande en aantoonbare toestemming van Canon.

9. Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform het Nederlands recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

10. Auteursrecht
Copyright © Canon Nederland N.V. 2003-2010. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om het even welk materiaal of software dat zich op de Canon Websites bevindt, of op een met de Canon Websites verband houdend medium werd opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verdelen of te publiceren, of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.

Versie 1.0
Publicatiedatum: juni 2006

Aangenaam, ik ben
Dr. Doc
Mag ik u adviseren?

Iedere organisatie is uniek, wat voor de één een prima oplossing is, is voor de ander totaal niet relevant. Ik geef u graag een persoonlijk advies op maat.


Aangenaam, ik ben
Dr. Doc
Iedere organisatie is uniek, wat voor de één een prima oplossing is, is voor de ander totaal niet relevant. Ik geef u graag een persoonlijk advies op maat. Vul de vier vragen in en bekijk welke oplossingen voor uw organisatie interessant zijn.
1.

Ik ben iemand...

2.

Het belangrijkst vind ik...

3.

Wat is van toepassing op uw organisatie?

4.

Welk van onderstaande problemen herkent u?

Advies

Op basis van uw antwoorden adviseer ik één van onderstaande oplossingen. Klik op de links voor een uitgebreide beschrijving van de oplossing. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met een gespecialiseerde medewerker van het Canon Business Center.

Digitale dossiervorming

Door de intrede van de iPad of andere tablets loopt het persoonlijke en zakelijke leven steeds vaker door elkaar heen. Correspondentie ontvangen we voornamelijk per e-mail. De vraag hoe u uw (bedrijfskritische) informatie opslaat is dan ook actueler dan ooit. Door middel van digitale dossiervorming kunt u op een efficiënte manier informatie opslaan die u makkelijk kunt terugvinden. Canon helpt u daar graag bij.

Lees meer

Het nieuwe werken

Het milieu wordt steeds belangrijker voor organisaties. Onnodige verspilling van papier, inkt en energie wordt steeds meer teruggedrongen. Maar ook zijn steeds meer organisaties zich bewust van de CO2 uitstoot van het woon-werk verkeer. Canon heeft veel oplossingen die gericht zijn op digitalisering van documenten, het reduceren van printkosten en het bevorderen van het nieuwe werken. Oplossingen die uw organisatie duurzamer maakt.

Lees meer

Kosten beheren

Printkosten zijn vaak niet goed inzichtelijk binnen organisaties. Echter, volgens onderzoek van Gartner bedragen deze kosten gemiddeld 3% van de jaarlijkse omzet. Dit betekent dat 3% van uw inkomsten besteed wordt aan een proces dat niet tot uw kernactiviteiten behoort. Canon heeft de expertise in huis u te helpen deze kosten effectief te beheren.

Lees meer

Veilig gebruik

Er zijn genoeg bekende verhalen over gevoelige informatie dat ongewild op straat is komen liggen. Heeft u uw documenten voldoende beveiligd? Documentbeveiliging moet onderscheid maken tussen personen binnen bedrijven en tussen verschillende bedrijven onderling. De uitgebreide print-en documentbeveiligingsmogelijkheden van Canon voldoen aan al uw beveilingsbehoeften, binnen drie kerngebieden, te weten: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Lees meer

Alles onder controle

Goed vastgelegde werkprocessen kunnen de efficiëntie bevorderen, maar veel organisaties beschouwen werkprocessen nog als een vanzelfsprekend iets. Dit geldt vooral de dagelijkse administratieve processen, met name het vastleggen, beheren en distribueren van informatie. Hierdoor kosten deze belangrijke processen veel tijd, geld en moeite. Door slimmer om te gaan met uw document werkproces kunt u daar veel op besparen. Canon helpt u daar graag bij.

Lees meer

Mobiel printen

U vindt het belangrijk dat uw medewerkers overal kunnen werken. Het is dan wel prettig als dit ook veilig is, zonder dat documenten kwijt raken of in handen komen van niet geautoriseerde personen. Met mobiel printen van Canon kunnen medewerkers en bezoekers beveiligd printen met hun smartphone, laptop of tablet. Vanaf elke plek, zónder aangesloten te zijn op het bedrijfsnetwerk.

Lees meer

Gemakkelijk documenten vinden

Niets is vervelender dan verloren tijd aan onnodige activiteiten, zoals bijvoorbeeld het zoeken van documenten. U kunt een einde maken aan deze verspilling van tijd en energie. Is het niet fijn als niet alleen uw eigen documenten gemakkelijk te vinden zijn maar ook het materiaal dat door uw collega’s is opgeslagen of gescand? Canon levert een gemakkelijk te implementeren systeem voor het opslaan en terugvinden van informatie, op papier of digitaal.

Lees meer

Sturen op cijfers

Veel organisaties hebben alles wat met printen en kopiëren te maken heeft niet onder controle. Zij lopen achter de feiten aan. U kunt dit voor uw organisatie veranderen. Alle print- en kopieeropdrachten kunnen namelijk worden geregistreerd, samen met de bijbehorende kosten. Deze informatie kunt u gebruiken om pro-actief te sturen.

Lees meer

Controle op dossiers

U kunt de mogelijkheden voor verspreiding van documenten beperken. Bijvoorbeeld door het aantal personen dat mag scannen te beperken. Of door documenten die gekopieerd of gescand worden te controleren op specifieke woorden. Scant iemand een document met een trefwoord? Dan krijgt uw security manager een melding. Dan heeft u de controle weer.

Lees meer

Efficiënte administratie

Problemen bij het verwerken van inkomende facturen zijn bij veel organisaties vaak hetzelfde en gaan meestal gepaard met veel administratieve handelingen. Bij een digitaal factuurproces wordt de informatie op een inkomende factuur automatisch herkend door intelligente scan-en tekstherkenningstechnologie en automatisch ingeboekt in uw document archiveringssysteem of financiële applicatie. Dat is pas efficiënt!

Lees meer

In de cloud

Uw organisatie beschikt niet over IT kennis. Dan is het makkelijk om geen ingewikkelde softwarepakketten te hebben, die ook nog eens lastig zijn te implementeren. Canon beschikt ook over cloud oplossingen. Dit zijn software oplossingen die niet fysiek op uw locatie aanwezig zijn maar die u virtueel kunt gebruiken vanaf een gehoste omgeving. Voordelen: altijd beschikbaar en geen of weinig IT kennis nodig.

Lees meer

Documenten digitaliseren

U heeft van bepaalde papieren bestanden het digitale bestand niet beschikbaar. Overtypen lijkt dan de enige oplossing. Canon heeft de ideale oplossing voor u. Met de software van Canon kunt u uw documenten inscannen en omzetten naar Microsoft Word, Excel of Outlook.

Lees meer

Mijn printerpark beheren

Wij hebben voor u de oplossing om het aantal telefoontjes naar de helpdesk en uw totale IT support kosten te verlagen. En dat terwijl de gemiddelde bezettingsgraad van uw apparatuur omhoog gaat. Managed Print Services van Canon biedt u een oplossing.

Lees meer

Bestanden makkelijk terugvinden

Het is een bekend fenomeen; snel nog even de notulen van de laatste vergadering opzoeken, de juiste klantgegevens erbij pakken of een presentatie printen. Kostbare tijd gaat verloren met zoeken. Wilt u er voor zorgen dat documenten altijd en overal vindbaar en beschikbaar zijn? Canon helpt u daar graag bij.

Lees meer

Beveiliging van documenten

Beveiliging van documenten is belangrijk, maar bij veel organisaties niet goed georganiseerd. Wij kunnen u helpen optimale controle over de inhoud van uw dossiers te krijgen. Medewerkers die een gescand document aan een vertrouwelijk dossier willen toevoegen dienen zich eerst te identificeren. Zo kunt u precies zien welke medewerkers gebruik hebben gemaakt van het dossier.

Lees meer

Alles digitaal

Ordners nemen niet alleen veel ruimte in. Het zoeken van een document neemt ook meer tijd in beslag in een papieren archief. Met ‘document scanning en distributie’ kunnen uw medewerkers papieren documenten scannen en gemakkelijk omzetten naar een gangbaar bestandsformaat zoals bijvoorbeeld een PDF. Zo zijn documenten altijd gemakkelijk terug te vinden.

Lees meer

Bestanden comprimeren

U herkent het vast, e-mail bestanden die niet ontvangen of verstuurd kunnen worden omdat ze te groot zijn. Vaak zijn er door de IT afdeling beperkingen ingesteld aan het aantal te ontvangen of te verzenden MB’s. Canon biedt software waarmee u PDF bestanden flink kunt verkleinen mét behoud van visuele kwaliteit.

Lees meer

Einde aan hoge printkosten

Canon kan u helpen inzichtelijk te maken wat de oorzaak is van hoge printkosten. Met behulp van maandelijkse rapportages, ziet u snel trends en uitschieters. Deze informatie maakt het mogelijk om te sturen en pro-actief op te treden. Komt er een drukke periode aan? Dan bestelt u extra papier en toner. Verbruikt een afdeling ineens erg veel kleur? Dan controleert u direct wat hiervan de reden is.

Lees meer

Documentbeveiliging

U geeft aan dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot uw documenten en netwerk. Vanuit de beveiligingbenadering van Canon, kunnen we u helpen met het blokkeren van onbevoegde gebruikers op uw netwerk. Maar ook het vastleggen van toegangsrechten in diverse workflows behoort tot de mogelijkheden.

Lees meer

Clean desk

Volle bureaus geven een slordige indruk. Daarom is digitaal archiveren voor u de juiste oplossing. U bespaart archiefruimte, voorkomt overvolle bureaus en kunt snel documenten terugvinden. Maar belangrijker nog: u voorkomt dat belangrijke informatie verloren gaat.

Lees meer
Vraag van